1px Regulamin

 

Regulamin sklepu www.donkeybusiness.pl (obowiązuje od 01.09.2015r)

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep www.donkeybusiness.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu rtv, agd oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.donkeybusiness.pl

Witryna www.donkeybusiness.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie e-sklepu www.donkeybusiness.pl

DEFINICJE

Sklep internetowy donkeybusiness dostępny pod adresem www.donkeybusiness.pl, prowadzony jest przez firmę: AGD DLADOMU RTV Tomasz Zakrzewski, 10-687 Jaroty, ul. Stawigudzka12/45 NIP 835 113 55 05 (dalej: donkeybusiness lub Sprzedawca).

 •  Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.donkeybusiness.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 • Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem e-sklepu donkeybusiness.
 • Produkty - Wszystkie towary oferowane w sklepie donkeybusiness są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" oraz "Przecena" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 • Ceny - Wszystkie ceny podane na stronach internetowych donkeybusiness są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
 • Sprzedawca – AGD DLADOMU RTV Tomasz Zakrzewski, 10-687 Jaroty, ul. Stawigudzka 12/45              NIP 83511355 05 
 • Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 • Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez e-sklep donkeybusiness.
 • Konto – przestrzeń donkeybusiness zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. 

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym donkeybusiness wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie  http://www.donkeybusiness.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronie donkeybusiness lub przez kontakt z donkeybusiness.

KONTO

 1. Klient nie może dostarczać do donkeybusiness treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze       bezprawnym.
 2. Klient uzyskuje dostęp do konta Klienta po rejestracji. 
 3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi dostawy zamówionego towaru przez donkeybusiness. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Zamieszczone w ramach donkeybusiness treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych donkeybusiness i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”

ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w donkeybusiness. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).
 4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. 14.5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 6. Zamówienie w sklepie internetowym www.donkeybusiness.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@donkeybusiness.pl

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

c) telefonicznie pod numerem +48 530 450 847. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w donkeybusiness podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.
 2. Wybierając formę płatności oraz realizację wysyłkową (kurier/poczta Polska), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

DOKUMENTY KSIĘGOWE

 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi drogą elektroniczną lub pocztą.
 2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
 3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
 4. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

DOSTAWA

 1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.
 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania zamówienia.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

b) Odbiór zamówienia w paczkomacie.

c) Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

d) Odbiór zamówienia w placówce Poczty Polskiej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne (zwroty towaru)

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem donkeybusiness, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane pocztą e-mail lub pocztą, listownie na adres firmy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Klientowi będącemu (1) osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.donkeybusiness.pl, w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając Sprzedającemu (w przypadku produktów zamówionych na www.donkeybusiness.pl) oświadczenie na piśmie. Wzór dostępny na stronie www.donkeybusiness.pl

  Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.

  Klient może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedającym składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia) lub elektronicznie po uzupełnieniu formularza zwrotu/wymiany na koncie użytkownika, z którego składane było zamówienie - jeśli dostępne.

  Art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

  • przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
  • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
  • dostarczania prasy,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Sprzedającym na www.donkeybusiness.pl będzie wykonywane na koszt Klienta zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2.  Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym donkeybusiness są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Dodatkowe informacje zawarte są pod linkiem http://www.donkeybusiness.pl
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać od Sprzedawcy (w przypadku towaru zakupionego na donkeybusiness.pl) lub Partnera.

  1. naprawy towaru;
  2. wymiany towaru.

  Ponadto Klient, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy odpowiednio Sprzedający lub Partner:

  1. 1) odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. 2) nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. 3) próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

   

  oraz w sytuacjach, gdy:

  1. 4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  2. 5) z oświadczenia odpowiednio Sprzedający lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Internauty.

   

  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

  Odpowiednio Sprzedający, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub odpowiednio Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Internautę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Internaucie.

  Sprzedający  zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują Klientowi jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

  W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

  Sprzedający obowiązany jest zwrócić Klientowi koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz, a w odniesieniu do towarów zamontowanych także koszty demontażu, oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

  Reklamacje.

  Towar zakupiony na stronie donkeybusiness.pl można reklamować (skorzystać z uprawnień rękojmi) drogą internetową (w przypadku wszystkich produktów zakupionych na donkeybusiness.pl) oraz w sklepie stacjonarnym, Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 9 (wyłącznie w przypadku produktów zakupionych na donkeybusiness.pl), za okazaniem dowodu zakupu (np.faktura), wskazaniu i opisaniu wady oraz po dostarczeniu wadliwego produktu.

  Produkt zakupiony w sklepie stacjonarnym może być zareklamowany w sklepie stacjonarnym, Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 9 w analogiczny sposób. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy sklep@donkeybusiness.pl zdjęcia w odpowiedniej jakości, dokumentujące wadę produktu wraz z opisem uszkodzenia i numerem zamówienia ( w wypadku niemożliwości uchwycenia wady za pomocą zdjęcia, należy ją stosownie opisać). W wypadku problemów z rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca może skontaktować się z Klientem za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie i poprosić o przesłanie wadliwego towaru. Wskazujemy jednocześnie, iż niedostarczenie wadliwego towaru w sytuacji w której weryfikacja wady na którą powołuje się Klient jest niemożliwa na podstawie przesłanych zdjęć i opisu skutkować będzie nieskutecznym złożeniem reklamacji. Tym samym nie zacznie swego biegu termin na ustosunkowanie się do żądań internauty w zakresie rękojmi (14 dni).

  Po obejrzeniu towaru przez Sprzedającego, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega rękojmi, zostanie wydana stosowna decyzja przy uwzględnieniu zgłoszonych żądań internauty.

  Zdjęcie przesyłane do Sprzedającego w związku z procesem reklamacji nie mogą obejmować wizerunku osoby zgłaszającej reklamację, jak również innej osoby trzeciej. W przypadku, gdy zdjęcie będzie zawierać wizerunek jakiejkolwiek osoby, zdjęcie zostanie usunięte, a Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani oraz poproszeni o przesłanie fotografii przedstawiającej wyłącznie reklamowany produkt.

  Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie rękojmi, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie pieniężnej – wedle wyboru Klienta - w terminie 14 dni.

  Wymiana (odbiór od Klienta) uszkodzonego (reklamowanego) towaru odbywa się na koszt Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu reklamowany produkt.

  We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach rękojmi, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie przy uwzględnieniu zgłoszonego żądania internauty (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

  Gwarancja.

  Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie towarów zakupionych na www.donkeybusiness.pl

  W przypadku oznaczenia towaru terminem “gwarancja” Sprzedający udziela gwarancji na okres wskazany w opisie produktu. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje wymianę na nowe oraz naprawę. Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Klienta. Sprzedający zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

   

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

Klient oświadcza, że:

 • nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 • nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementyagd-dladomu-rtv; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 • Klient, umieszczając w E-Sklepie donkeybusiness opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją donkeybusiness lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
 • Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

NARUSZENIA

 1. donkeybusiness udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

 • podejmowanie innych działań na szkodę donkeybusiness, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
 • utrudniałyby dostęp do donkeybusiness lub zawartości lub korzystanie z nich
 • które destabilizowałyby pracę donkeybusiness

2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do sklepu donkeybusiness lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

 • Klient korzysta ze sklepu donkeybusiness w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego
 • narusza postanowienia Regulaminu
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad i zgodny z zawarta umową oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
 3. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 4. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 5. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania donkeybusiness oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem adresu e mail: sklep@donkeybusiness.pl Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

DANE OSOBOWE

 1. Z zastrzeżeniem regulaminu administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług www.donkeybusiness.pl oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 25 maja 2017 roku.
 2. 31.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu www.donkeybusiness.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w www.donkeybusiness.pl zostanie usunięte.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e sklepu donkeybusiness na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 3 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 7. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 8. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

OPISY PRODUKTÓW

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C. 
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

1pxWersje językowe
1pxKoszyk
1px

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

1pxProducenci
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl